Zagrożenie niewypłacalnością

Zagrożenie niewypłacalnością

Zagrożenie niewypłacalnością jest to stan, w którym sytuacja ekonomiczna dłużnika wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny. Sytuacja ekonomiczna, to nic innego jak aktualny stan finansowy przedsiębiorstwa oraz jego zobowiązania. Na stan finansowy składa się aktualny bilans zysków i strat za dany rok obrotowy, który z kolei może być oparty na osiągniętym przychodzie oraz dochodzie. Można to również oprzeć na poniesionych kosztach operacyjnych. Nie bez znaczenia jest kwestia, w którym momencie następuje moment „zagrożenia niewypłacalnością”. Ustawodawca używa pojęcia „niedługi czas”. Na podstawie tego ciężko jest wskazać jeden konkretny moment, jednak w literaturze prawniczej wskazuje się, że jest to czas, którego z reguły nie da się określić dokładnie, tj. kalendarzowo, a zaprzestanie płacenia długów musi się odnosić do najbliższej przyszłości (S. Gurgul, Prawo restrukturyzacyjne [w:] S. Gurgul, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. 12, Warszawa 2020, Legalis, kom do art. 6, Nb 2.).

Niewypłacalność

Zdefiniowanie niewypłacalności jest konieczne w kontekście prawidłowego zrozumienia „zagrożenia niewypłacalnością”. Pojęcie niewypłacalności zostało uregulowane w ustawie Prawo upadłościowe. Przedmiotowa ustawa stanowi, że dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Sama utrata zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych np. opłaty rachunków czy spłaty pożyczki. Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Dla każdego przedsiębiorcy bądź też osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poza samą niewypłacalnością, istotne są również czynniki, które ją kształtują. Zaliczyć można do nich m.in. wzrost wysokości zobowiązań krótkoterminowych, takich jak terminowe opłaty za dostawę energii bądź też innych dóbr niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego lub przedsiębiorstwa.

Niewypłacalność a zagrożenie niewypłacalnością – różnice

Rozróżnienie powyższych pojęć jest istotne dla dłużnika w kontekście wyboru właściwej dla siebie ścieżki oddłużenia. Dłużnik będący przedsiębiorcą i znajdujący się w stanie zagrożenia niewypłacalnością, posiada legitymację do złożenia wniosku restrukturyzacyjnego, tj. wniosku o otwarcie jednego z postępowań wskazanych w ustawie Prawo restrukturyzacyjne. Do takich postępowań można zaliczyć: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne. Istotny jest fakt, iż dłużnik znajdujący się w stanie zagrożenia niewypłacalnością, nie posiada legitymacji do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Z kolei dłużnik niewypłacalny ma możliwość skorzystania zarówno z restrukturyzacji (w przypadku przedsiębiorców) oraz z postępowania upadłościowego. Jest to zasadnicza różnica pomiędzy stanem zagrożenia a samą niewypłacalnością. Dłużnik musi sam określić, która droga będzie dla niego właściwa w kontekście sytuacji w jakiej się znalazł. W praktyce często dochodzi do tzw. zbiegu wniosków. Dłużnicy będący przedsiębiorcami jednocześnie składają określony wniosek restrukturyzacyjny wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Sąd w pierwszej kolejności rozpoznaje wniosek restrukturyzacyjny, a wynika to z głównego celu tego postępowania, którym jest uniknięcie ogłoszenia upadłości.

Artykuł pochodzi ze strony https://lewandowskikancelaria.pl/ . To tylko część całego wpisu i całość można przeczytać na stronie https://lewandowskikancelaria.pl/niewyplacalnosc-a-zagrozenie-niewyplacalnoscia/ .

Informacje na temat restrukturyzacji https://lewandowskikancelaria.pl/restrukturyzacje-i-prepack/

Prawo upadłościowe https://lewandowskikancelaria.pl/upadlosci/

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.


*