Tłumaczenia przysięgłe

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, która używając specjalnej pieczęci poświadcza o poprawności dokonanego przekładu. Aby otrzymać stosowną pieczęć, a tym samym móc dokonywać tłumaczeń uwierzytelnionych, należy:

 • posiadać obywatelstwo polskie lub jednego z państw członkowskich UE, EFTA,
 • znać język polski,
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie być karanym za umyślne przestępstwa,
 • ukończyć studia wyższe zdobywając tytuł magistra,
 • złożyć z wynikiem pozytywnym „egzamin na tłumacza przysięgłego”.

W Polsce tłumaczem przysięgłym mogą zostać tylko osoby mające: obywatelstwo polskie lub jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa; znające język polski; mające pełną zdolność do czynności prawnych; które nie były karane za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego; ukończyły studia wyższe i uzyskały tytuł magistra lub równorzędny, złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski. Wpisanie na listę tłumaczy przysięgłych następuje po przedstawieniu dowodów potwierdzających spełnienie wszystkich powyższych warunków.

Tłumaczenia uwierzytelnione, inaczej mówiąc przysięgłe, sporządza tłumacz danego języka, posiadający stosowne uprawnienia, nadane mu przez ministra sprawiedliwości. Różni je od tłumaczeń zwykłych forma oraz to, że zawsze są opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza.

Jeśli w oryginale pieczątka będąca na dokumencie jest w języku obcym, wtedy ona też musi zostać przetłumaczona.

Wszystkie tłumaczenia przysięgłe podlegają wpisowi do specjalnego rejestru tłumaczeń zwanego repertorium.

Są w nim odnotowywane m.in.:

 • data przyjęcia oraz zwrotu dokumentu wraz z tłumaczeniem
 • oznaczenie zleceniodawcy zamawiającego tłumaczenie
 • krótki opis tłumaczonego dokumentu oraz uwagi o jego rodzaju, formie i stanie
 • oznaczenie rodzaju wykonanej czynności, języka tłumaczenia, liczby stron tłumaczenia oraz ilości sporządzonych egzemplarzy

Jeśli jest to tłumaczenie ustne, w notatce znajdzie się opis tłumaczenia wskazujący datę, miejsce, zakres i czas trwania. Tłumaczenia uwierzytelnione niezbędne są zawsze wtedy, kiedy załatwiamy sprawy urzędowe. Najczęściej są to:

 • akta stanu cywilnego
 • oficjalne umowy i kontrakty
 • akty notarialne
 • dokumenty sądowe
 • poświadczenia świadectw, dyplomów, certyfikatów
 • zaświadczenia i dokumenty medyczne
 • dokumenty ubezpieczeniowe i bankowe
 • dokumenty rejestracyjne samochodów, motocykli i przyczep, (faktury, umowy kupna-sprzedaży, dowody rejestracyjne, karty pojazdów)

Tłumacz przysięgły określa również, czy sporządził przekład na podstawie oryginału, czy też kopii dokumentu, umieszczając stosowną adnotację.

Tłumacz przysięgły jest gotów przyjąć zobowiązanie do poniesienia ryzyka odpowiedzialności cywilnej za błędy, które mogą pojawić się w wykonanym tłumaczeniu. Jeśli klient tłumacza przysięgłego poniesie straty za niepoprawnie wykonaną pracę, może ubiegać się o odszkodowanie.

Tłumaczenia przysięgłe języka niemieckiego zamówisz na stronie: tłumaczenia przysięgłe niemiecki , tłumaczenia przysięgłe francuskiego http://www.biurotlumaczen.pl/tlumacz-przysiegly-francuski/

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.


*